Trung tâm Nghiên cứu phương Đông – Theo ngôn ngữ khác