Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan – Theo ngôn ngữ khác