Trung tướng Việt Nam Cộng hòa – Theo ngôn ngữ khác