Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền – Theo ngôn ngữ khác