Tuyên ngôn về tội ác Chủ nghĩa Cộng sản – Theo ngôn ngữ khác