USS George Washington (CVN-73) – Theo ngôn ngữ khác