Vùng đô thị Baltimore-Washington – Theo ngôn ngữ khác