Vùng nhận dạng phòng không (biển Hoa Đông) – Theo ngôn ngữ khác