Vĩnh Bình, Châu Thành (An Giang) – Theo ngôn ngữ khác