Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạnh (Bình Định) – Theo ngôn ngữ khác