Vũ điệu thần chết (Saint-Saëns) – Theo ngôn ngữ khác