Vương Hoàng hậu (Tống Thái Tổ) – Theo ngôn ngữ khác