Vương cung thánh đường Đức Bà Cả – Theo ngôn ngữ khác