Vương cung thánh đường Thánh Lôrensô Ngoại thành – Theo ngôn ngữ khác