Vương cung thánh đường Thánh Severinus của Bordeaux – Theo ngôn ngữ khác