Vương quốc Hungary (1920–1946) – Theo ngôn ngữ khác