Vương quốc Israel (thống nhất) – Theo ngôn ngữ khác