Vương tộc Sachsen-Coburg và Gotha – Theo ngôn ngữ khác