Vương tử Andrew, Công tước xứ York – Theo ngôn ngữ khác