Vương triều thứ Hai Mươi Mốt của Ai Cập – Theo ngôn ngữ khác