Vệ tinh tự nhiên của Sao Diêm Vương – Theo ngôn ngữ khác