Vệ tinh thứ hai của Trái Đất (Frederic Petit) – Theo ngôn ngữ khác