Vụ kiện lạm dụng tình dục trẻ em của Michael Jackson năm 1993 – Theo ngôn ngữ khác