Vasily Konstantinovich Blyukher – Theo ngôn ngữ khác