Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô – Theo ngôn ngữ khác