Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh – Theo ngôn ngữ khác