Viện Thư viện Trung ương về Danh mục Thư viện Ý và Thông tin thư mục – Theo ngôn ngữ khác