Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật quốc gia (Hoa Kỳ) – Theo ngôn ngữ khác