Viện nghiên cứu không gian quốc gia – Theo ngôn ngữ khác