Việt Nam Phục quốc Đồng minh Hội – Theo ngôn ngữ khác