Viktor Stepanovich Chernomyrdin – Theo ngôn ngữ khác