Vitya Maleyev ở nhà và ở trường – Theo ngôn ngữ khác