What Do You Want from Me? (bài hát của Monaco) – Theo ngôn ngữ khác