Wikipedia:Đề nghị rút sao bài viết chọn lọc – Theo ngôn ngữ khác