Wikipedia:Biểu quyết phục hồi trang – Theo ngôn ngữ khác