Wikipedia:Chống lại quyết định cấm – Theo ngôn ngữ khác