Wikipedia:IP cũng là con người – Theo ngôn ngữ khác