Wikipedia:Ngày này năm xưa/11/20 – Theo ngôn ngữ khác