Wikipedia:Quy định ba lần hồi sửa – Theo ngôn ngữ khác