Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Người tự đánh dấu tuần tra – Theo ngôn ngữ khác