William Petty, Bá tước thứ 2 của Shelburne – Theo ngôn ngữ khác