Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân – Theo ngôn ngữ khác