Yaroslav III, Đại công tước xứ Tver – Theo ngôn ngữ khác