Tất cả nhật trình công khai

Hiển thị các nhật trình tải lên, xóa, khóa, cấm, di chuyển, mở tài khoản, phong cấp thành viên và bot, và đổi tên thành viên. Bạn có thể xem tỉ mỉ hơn bằng cách chọn loại nhật trình, tên thành viên và trang chịu ảnh hưởng.

Nhật trình
  • 14:04, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Nui La Hai thảo luận đóng góp đã tạo trang Thảo luận Thành viên:Nui La Hai (Nguồn gốc tiến Việt bắt nguồn từ tiếng cổ Mã lai( Hymalaia-Hy biến thành Hui- và biến thành núi-Malaia = Mã lai(lai chính là Lạc) tiếng cổ chỉ các chủng tộc đi từ châu Phi tới ven xung quanh chân dãy núi Hymalaia). Vậy nguồn gốc tiếng Việt là tiếng Mã lai cổ, chủng tộc đi từ chân núi Hymalaia qua Thiểm Tây vào Hoa Bắc, và tỏa đi cácvufng Nam Á lục địa và Nam Á đại dương. Từ tiếng Mã Lai cổ, sinh ra tron hội nhập các thứ tiếng cổ khác, tạo thành ngôn ngữ của tất cả các dân tộc ấy tại Châu Á,)
  • 13:39, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Tài khoản Nui La Hai thảo luận đóng góp đã được mở tự động