Nhật trình cấp quyền thành viên

Đây là nhật trình lưu những thay đổi đối với các quyền hạn thành viên. Xem thêm nhật trình này ở Meta.

Nhật trình
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 02:35, ngày 31 tháng 10 năm 2020 Marble gemstone Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng
 • 01:47, ngày 31 tháng 10 năm 2020 TuanUt Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Hongkytran từ thành viên được xác nhận mở rộng đến thành viên được xác nhận mở rộng, người lùi sửa, tuần tra viên và người tự đánh dấu tuần tra
 • 09:44, ngày 30 tháng 10 năm 2020 TuanUt Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Đức Anh từ thành viên được xác nhận mở rộng và tuần tra viên đến thành viên được xác nhận mở rộng (Thành viên không tham gia tuần tra nữa)
 • 09:37, ngày 29 tháng 10 năm 2020 TuanUt Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm GiaoThongVN từ (không có) đến người lùi sửa và người tự đánh dấu tuần tra
 • 00:03, ngày 27 tháng 10 năm 2020 Conbo Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Ryusoul từ người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng đến thành viên được xác nhận mở rộng (tài khoản rối bên wikipedia tiếng Anh)
 • 15:07, ngày 24 tháng 10 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Anewplayer từ người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng đến người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng và người lùi sửa (thành viên thường xuyên chống phá hoại)
 • 17:06, ngày 22 tháng 10 năm 2020 DHN Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm A từ điều phối viên và thành viên được xác nhận mở rộng đến thành viên được xác nhận mở rộng (tài khoản do nhiều người sử dụng: Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/A)
 • 04:14, ngày 22 tháng 10 năm 2020 ThiênĐế98 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm JohnsonLee01 từ người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, người được miễn cấm IP, tuần tra viên và người lùi sửa đến thành viên được xác nhận mở rộng (Do vi phạm nghiêm trọng nhiều quy định của dự án về dùng tài khoản con rối, nhất là tài khoản rối với quyền quản trị.)
 • 16:35, ngày 20 tháng 10 năm 2020 DHN Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Trần Nguyễn Minh Huy từ bảo quản viên giao diện và bảo quản viên đến bảo quản viên (theo yêu cầu: https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Tr%E1%BA%A7n_Nguy%E1%BB%85n_Minh_Huy&diff=prev&oldid=63959821)
 • 02:35, ngày 15 tháng 10 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Buiquangtu từ người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng và tuần tra viên đến người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, tuần tra viên và người lùi sửa (thành viên thường xuyên chống phá hoại)
 • 13:45, ngày 14 tháng 10 năm 2020 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm The Earth Nguyen từ thành viên được xác nhận mở rộng đến thành viên được xác nhận mở rộng và người tự đánh dấu tuần tra (thành viên đáng tin cậy)
 • 10:42, ngày 14 tháng 10 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Violetbonmua từ bot giả và bảo quản viên đến bảo quản viên
 • 20:33, ngày 13 tháng 10 năm 2020 Alphama Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm AFKHaiDang từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng (quyền tự có của thành viên)
 • 17:14, ngày 13 tháng 10 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Violetbonmua từ bảo quản viên đến bảo quản viên và bot giả (dọn dẹp hình ảnh và khoá 12 tháng NNNX)
 • 16:13, ngày 13 tháng 10 năm 2020 Pretty Guardian Sailor Venus Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 14:23, ngày 13 tháng 10 năm 2020 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Dawnie t từ thành viên được xác nhận mở rộng đến thành viên được xác nhận mở rộng và người tự đánh dấu tuần tra (thành viên đáng tin cậy)
 • 14:22, ngày 13 tháng 10 năm 2020 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Lcsnes từ thành viên được xác nhận mở rộng đến thành viên được xác nhận mở rộng và người tự đánh dấu tuần tra (thành viên đáng tin cậy)
 • 14:45, ngày 12 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Nguyenhai314 từ bot giả (tạm thời cho đến 15:30, ngày 12 tháng 10 năm 2020), người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, người được miễn cấm IP, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, người được miễn cấm IP, tuần tra viên và người lùi sửa (Thành viên yêu cầu.)
 • 14:31, ngày 12 tháng 10 năm 2020 P.T.Đ Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Nguyenhai314 từ người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, người được miễn cấm IP, tuần tra viên và người lùi sửa đến bot giả (tạm thời cho đến 15:30, ngày 12 tháng 10 năm 2020), người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, người được miễn cấm IP, tuần tra viên và người lùi sửa (Người dùng xin ở Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Người dùng bot)
 • 07:39, ngày 11 tháng 10 năm 2020 Cao Xuan Kien Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Soạn thảo trực quan
 • 04:42, ngày 11 tháng 10 năm 2020 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Baoothersks từ người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, người lùi sửa và tuần tra viên (thành viên đáng tin cậy)
 • 04:42, ngày 11 tháng 10 năm 2020 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Nguyễn jonny từ thành viên được xác nhận mở rộng đến thành viên được xác nhận mở rộng, tuần tra viên và người tự đánh dấu tuần tra (thành viên đáng tin cậy)
 • 19:00, ngày 10 tháng 10 năm 2020 Alphama Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Alphama từ bot giả, bảo quản viên giao diện và bảo quản viên đến bảo quản viên giao diện và bảo quản viên
 • 18:07, ngày 10 tháng 10 năm 2020 Alphama Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Alphama từ bảo quản viên giao diện và bảo quản viên đến bảo quản viên giao diện, bảo quản viên và bot giả (tránh spam)
 • 05:33, ngày 9 tháng 10 năm 2020 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Nguyenhai314 từ người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, người được miễn cấm IP và người lùi sửa đến bot giả (tạm thời cho đến 06:33, ngày 9 tháng 10 năm 2020), người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, người được miễn cấm IP, người lùi sửa và tuần tra viên (như yêu cầu của thành viên tại WP:YCCQ)
 • 12:37, ngày 8 tháng 10 năm 2020 Conbo Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Gia Nạp nhân từ người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và người lùi sửa đến (không có) (tài khoản tôi không còn dùng)
 • 02:16, ngày 8 tháng 10 năm 2020 Magicknight94 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 15:43, ngày 7 tháng 10 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Violetbonmua từ bot giả và bảo quản viên đến bảo quản viên (done)
 • 10:40, ngày 7 tháng 10 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Violetbonmua từ bảo quản viên đến bảo quản viên và bot giả (khóa hàng loạt các trang Ngày này năm xưa)
 • 05:48, ngày 7 tháng 10 năm 2020 Thuyhung2112 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng
 • 05:31, ngày 5 tháng 10 năm 2020 Alphama Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm AFKHaiDang từ người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, người được miễn cấm IP và người lùi sửa đến (không có) (thành viên xài rối, thu tất cả các quyền)
 • 12:29, ngày 3 tháng 10 năm 2020 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Mintu Martin từ người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng (thu hồi theo phản ánh tại https://w.wiki/ewf)
 • 09:17, ngày 3 tháng 10 năm 2020 TuanUt Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Newone từ người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, người được miễn cấm IP và tuần tra viên đến người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng, người được miễn cấm IP, tuần tra viên và người lùi sửa
 • 20:37, ngày 1 tháng 10 năm 2020 Dotruonggiahy12 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 15:31, ngày 1 tháng 10 năm 2020 Alphama Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm NhacNy2412 từ thành viên được xác nhận mở rộng, tuần tra viên và người lùi sửa đến thành viên được xác nhận mở rộng, tuần tra viên, người lùi sửa và người tự đánh dấu tuần tra
 • 04:58, ngày 1 tháng 10 năm 2020 Ducanh9ath Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Soạn thảo trực quan
 • 14:00, ngày 30 tháng 9 năm 2020 Minorax Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 16:35, ngày 29 tháng 9 năm 2020 Alphama Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm NhacNy2412 từ thành viên được xác nhận mở rộng đến thành viên được xác nhận mở rộng, người lùi sửa và tuần tra viên (thành viên uy tín)
 • 10:07, ngày 28 tháng 9 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Violetbonmua từ bot giả và bảo quản viên đến bảo quản viên (done)
 • 06:22, ngày 28 tháng 9 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Violetbonmua từ bảo quản viên đến bảo quản viên và bot giả (dọn dẹp hàng loạt hình ảnh)
 • 04:23, ngày 28 tháng 9 năm 2020 Alphama Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Alphama từ bot giả, bảo quản viên giao diện và bảo quản viên đến bảo quản viên giao diện và bảo quản viên
 • 02:06, ngày 28 tháng 9 năm 2020 Alphama Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Alphama từ bảo quản viên giao diện và bảo quản viên đến bảo quản viên giao diện, bảo quản viên và bot giả (nhập bản mẫu)
 • 00:57, ngày 28 tháng 9 năm 2020 TuanUt Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Đức Anh từ thành viên được xác nhận mở rộng đến thành viên được xác nhận mở rộng và tuần tra viên (Theo yêu cầu)
 • 09:11, ngày 27 tháng 9 năm 2020 Alphama Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Alphama từ bot giả, bảo quản viên giao diện và bảo quản viên đến bảo quản viên giao diện và bảo quản viên (hết test)
 • 08:02, ngày 27 tháng 9 năm 2020 Alphama Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Alphama từ bảo quản viên giao diện và bảo quản viên đến bảo quản viên giao diện, bảo quản viên và bot giả (code)
 • 04:19, ngày 25 tháng 9 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Violetbonmua từ bot giả và bảo quản viên đến bảo quản viên
 • 03:02, ngày 25 tháng 9 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Violetbonmua từ bảo quản viên đến bảo quản viên và bot giả (dọn dẹp hàng loạt hình ảnh)
 • 06:38, ngày 24 tháng 9 năm 2020 Ashitagaarusa Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 02:02, ngày 24 tháng 9 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Violetbonmua từ bot giả và bảo quản viên đến bảo quản viên (done)
 • 14:19, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Violetbonmua từ bảo quản viên đến bảo quản viên và bot giả (xóa hàng hoạt phiên bản hình sử dụng hợp lý không hợp lý)
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)