Nhóm thành viên

Dưới đây là danh sách nhóm thành viên được định nghĩa tại wiki này, với mức độ truy cập của từng nhóm. Có thông tin thêm về từng nhóm riêng biệt.

Chú giải:

 • Quyền được trao
 • Quyền bị tước
NhómKhả năng
(tất cả)
 • Mở tài khoản mới (createaccount)
 • Sử dụng API để viết (writeapi)
 • Sửa trang (edit)
 • Sửa đổi danh sách theo dõi của mình (lưu ý rằng một số tác vụ có thể thêm trang vào danh sách bất chấp quyền này) (editmywatchlist)
 • Sửa đổi dữ liệu cá nhân của bạn (thí dụ địa chỉ thư điện tử hoặc tên thật) (editmyprivateinfo)
 • Sửa đổi tùy chọn của bạn (editmyoptions)
 • Thử bộ thu nhỏ hình VIPS dùng trang Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • Trộn tài khoản của họ (centralauth-merge)
 • Tạo URL rút gọn (urlshortener-create-url)
 • Tạo trang (không phải trang thảo luận) (createpage)
 • Tạo trang thảo luận (createtalk)
 • Xem bộ lọc sai phạm (abusefilter-view)
 • Xem danh sách theo dõi của mình (viewmywatchlist)
 • Xem dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ địa chỉ thư điện tử hoặc tên thật) (viewmyprivateinfo)
 • Xem nhật trình sai phạm (abusefilter-log)
 • Đọc trang (read)
Người mở tài khoản
(danh sách thành viên)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
Thành viên tự xác nhận
 • Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Di chuyển trang (move)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Lưu sách thành trang cộng đồng (collectionsaveascommunitypage)
 • Lưu sách thành trang thành viên (collectionsaveasuserpage)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Tải tập tin lên (upload)
 • Tải đè tập tin cũ (reupload)
 • Xem thông tin về hoạt động chuyển mã đang xảy ra (transcode-status)
 • Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm (abusefilter-log-detail)
 • Đặt lại các video hỏng hoặc đã chuyển mã để chèn chúng lại vào hàng đợi việc. (transcode-reset)
Người tự đánh dấu tuần tra
(danh sách thành viên)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
Bot
(danh sách thành viên)
 • Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Không báo về tin nhắn mới khi trang thảo luận chỉ được sửa đổi nhỏ (nominornewtalk)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Sử dụng API để viết (writeapi)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Sửa đổi các trang bị hạn chế (extendedconfirmed)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
 • Được đối xử như tác vụ tự động (bot)
Hành chính viên
(danh sách thành viên)
Kiểm định viên
(danh sách thành viên)
 • Kiểm tra địa chỉ IP và các thông tin khác của thành viên (checkuser)
 • Xem dữ liệu riêng tư trong nhật trình sai phạm (abusefilter-privatedetails)
 • Xem nhật ký truy cập chi tiết riêng tư của AbuseFilter (abusefilter-privatedetails-log)
 • Xem nhật trình CheckUser (checkuser-log)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
Thành viên được xác nhận
(danh sách thành viên)
 • Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Di chuyển trang (move)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Lưu sách thành trang cộng đồng (collectionsaveascommunitypage)
 • Lưu sách thành trang thành viên (collectionsaveasuserpage)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Tải tập tin lên (upload)
 • Tải đè tập tin cũ (reupload)
 • Xem thông tin về hoạt động chuyển mã đang xảy ra (transcode-status)
 • Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm (abusefilter-log-detail)
 • Đặt lại các video hỏng hoặc đã chuyển mã để chèn chúng lại vào hàng đợi việc. (transcode-reset)
Điều phối viên
(danh sách thành viên)
 • Di chuyển trang cùng với các trang con của nó (move-subpages)
 • Di chuyển tập tin (movefile)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Nhanh chóng lùi tất cả sửa đổi của người dùng cuối cùng sửa đổi trang nào đó (rollback)
 • Phục hồi trang (undelete)
 • Sửa đổi các trang bị hạn chế (extendedconfirmed)
 • Thay đổi thiết lập khóa và sửa trang khóa theo tầng (protect)
 • Trộn lịch sử trang (mergehistory)
 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
 • Xóa trang (delete)
 • Xóa trang hàng loạt (nuke)
 • Xóa và phục hồi khoản mục nhật trình nào đó (deletelogentry)
 • Xóa và phục hồi phiên bản nào đó của trang (deleterevision)
 • Đánh dấu tuần tra sửa đổi (patrol)
Thành viên được xác nhận mở rộng
(danh sách thành viên)
 • Sửa đổi các trang bị hạn chế (extendedconfirmed)
Bot giả
(danh sách thành viên)
 • Được đối xử như tác vụ tự động (bot)
Người nhập trang
(danh sách thành viên)
 • Nhập trang bằng tải tập tin (importupload)
 • Nhập trang từ wiki khác (import)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
Bảo quản viên giao diện
(danh sách thành viên)
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
 • Sửa tập tin CSS của người dùng khác (editusercss)
 • Sửa tập tin JSON của người dùng khác (edituserjson)
 • Sửa đổi CSS toàn trang (editsitecss)
 • Sửa đổi JSON toàn trang (editsitejson)
 • Sửa đổi JavaScript toàn trang (editsitejs)
 • Sửa đổi tập tin JavaScript của người dùng khác (edituserjs)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
Người được miễn cấm IP
(danh sách thành viên)
 • Bỏ qua các tác vụ cấm tự động các nút thoát Tor (torunblocked)
 • Bỏ qua cấm IP, tự động cấm và cấm dải IP (ipblock-exempt)
Giám sát viên
(danh sách thành viên)
 • Cấm thành viên, rồi ẩn tên người dùng đó đi (hideuser)
 • Xem các mục trong nhật trình sai phạm (abusefilter-hidden-log)
 • Xem các phiên bản bị ẩn khỏi mọi người dùng (viewsuppressed)
 • Xem nhật trình kín (suppressionlog)
 • Xem và hiện/ẩn các phiên bản trang cụ thể đối với mọi người dùng khác (suppressrevision)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
 • Xóa và phục hồi khoản mục nhật trình nào đó (deletelogentry)
 • Xóa và phục hồi phiên bản nào đó của trang (deleterevision)
 • Ẩn mục trong nhật trình sai phạm (abusefilter-hide-log)
Tuần tra viên
(danh sách thành viên)
 • Đánh dấu tuần tra sửa đổi (patrol)
Người lùi sửa
(danh sách thành viên)
 • Nhanh chóng lùi tất cả sửa đổi của người dùng cuối cùng sửa đổi trang nào đó (rollback)
Tiếp viên
(danh sách thành viên)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Sửa tất cả quyền thành viên (userrights)
 • Xóa trang có lịch sử lớn (bigdelete)
 • Ép buộc mở một tài khoản cục bộ cho một tài khoản toàn cục (centralauth-createlocal)
Bảo quản viên
(danh sách thành viên)
 • Bỏ qua các danh sách đen tiêu đề và tên người dùng (tboverride)
 • Bỏ qua cấm IP, tự động cấm và cấm dải IP (ipblock-exempt)
 • Bỏ qua kiểm tra tên (override-antispoof)
 • Cho phép bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Cấm người dùng gửi thư điện tử (blockemail)
 • Cấm thành viên khác sửa đổi (block)
 • Di chuyển các trang cá nhân chính (move-rootuserpages)
 • Di chuyển trang (move)
 • Di chuyển trang cùng với các trang con của nó (move-subpages)
 • Di chuyển trang thể loại (move-categorypages)
 • Di chuyển tập tin (movefile)
 • Ghi đè lên kho hình ảnh dùng chung (reupload-shared)
 • Gửi thông báo cho nhiều người cùng một lúc (massmessage)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Mở tài khoản mới (createaccount)
 • Nhanh chóng lùi tất cả sửa đổi của người dùng cuối cùng sửa đổi trang nào đó (rollback)
 • Nhập trang từ wiki khác (import)
 • Phục hồi trang (undelete)
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
 • Sửa kiểu nội dung của trang (editcontentmodel)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép bảo quản viên” (editprotected)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Sửa tập tin JSON của người dùng khác (edituserjson)
 • Sửa đổi JSON toàn trang (editsitejson)
 • Sửa đổi bộ lọc sai phạm có hành vi bị hạn chế (abusefilter-modify-restricted)
 • Sửa đổi các bản mẫu bị khóa (templateeditor)
 • Sửa đổi các trang bị hạn chế (extendedconfirmed)
 • Thay đổi thiết lập khóa và sửa trang khóa theo tầng (protect)
 • Trộn lịch sử trang (mergehistory)
 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Tạo URL rút gọn (urlshortener-create-url)
 • Tạo hoặc sửa đổi các bộ lọc sai phạm (abusefilter-modify)
 • Tạo và bật/tắt thẻ (managechangetags)
 • Tải tập tin lên (upload)
 • Tải đè tập tin cũ (reupload)
 • Tắt tác vụ cấm toàn cục tại địa phương (globalblock-whitelist)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Xem thông tin về hoạt động chuyển mã đang xảy ra (transcode-status)
 • Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm (abusefilter-log-detail)
 • Xem các bộ lọc kín (abusefilter-view-private)
 • Xem danh sách các trang chưa theo dõi (unwatchedpages)
 • Xem mục nhật trình các bộ lọc sai phạm kín (abusefilter-log-private)
 • Xem nhật trình chặn tiêu đề vì danh sách đen (titleblacklistlog)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
 • Xóa thẻ khỏi cơ sở dữ liệu (deletechangetags)
 • Xóa trang (delete)
 • Xóa trang hàng loạt (nuke)
 • Xóa và phục hồi khoản mục nhật trình nào đó (deletelogentry)
 • Xóa và phục hồi phiên bản nào đó của trang (deleterevision)
 • Ép buộc mở một tài khoản cục bộ cho một tài khoản toàn cục (centralauth-createlocal)
 • Đánh dấu sửa đổi phục hồi là sửa đổi bot (markbotedits)
 • Đánh dấu tuần tra sửa đổi (patrol)
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
 • Đặt cố vấn của người dùng (setmentor)
 • Đặt lại các video hỏng hoặc đã chuyển mã để chèn chúng lại vào hàng đợi việc. (transcode-reset)
 • Có thể thêm các nhóm: Người lùi sửa, Bot giả, Tuần tra viên, Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng, Kỹ thuật viên bản mẫuNgười được miễn cấm IP
 • Có thể bỏ các nhóm: Người lùi sửa, Bot giả, Tuần tra viên, Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng, Kỹ thuật viên bản mẫuNgười được miễn cấm IP
Kỹ thuật viên bản mẫu
(danh sách thành viên)
 • Bỏ qua các danh sách đen tiêu đề và tên người dùng (tboverride)
 • Sửa kiểu nội dung của trang (editcontentmodel)
 • Sửa đổi các bản mẫu bị khóa (templateeditor)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
Người nhập trang giữa wiki
(danh sách thành viên)
 • Nhập trang từ wiki khác (import)
 • Xác thực dùng hai nhân tố (oathauth-enable)
Thành viên thông thường
(danh sách thành viên)
 • Di chuyển các trang cá nhân chính (move-rootuserpages)
 • Di chuyển trang thể loại (move-categorypages)
 • Gửi thư điện tử cho thành viên khác (sendemail)
 • Quản lý các quyền OAuth được cấp (mwoauthmanagemygrants)
 • Sử dụng API để viết (writeapi)
 • Sửa trang (edit)
 • Sửa đổi tập tin CSS cá nhân của mình (editmyusercss)
 • Sửa đổi tập tin JSON cá nhân của mình (editmyuserjson)
 • Sửa đổi tập tin JavaScript cá nhân của mình (editmyuserjs)
 • Thêm và loại bỏ tùy ý các thẻ vào các phiên bản riêng và các mục nhật trình (changetags)
 • Tạo trang (không phải trang thảo luận) (createpage)
 • Tạo trang thảo luận (createtalk)
 • Tải đè tập tin cũ do chính mình tải lên (reupload-own)
 • Tẩy sạch vùng nhớ đệm của trang (purge)
 • Xem nhật trình chặn spam vì danh sách đen (spamblacklistlog)
 • Áp dụng thẻ, cùng với những thay đổi của một người (applychangetags)
 • Đánh dấu sửa đổi nhỏ (minoredit)
 • Đọc trang (read)

Hạn chế không gian tên

Không gian tênQuyền cho phép người dùng sửa đổi
MediaWiki
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
Tiện ích
 • Sửa đổi trang tiện ích JavaScript và CSS (gadgets-edit)
Định nghĩa tiện ích
 • Sửa đổi các định nghĩa tiện ích (gadgets-definition-edit)