Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Bongdentoiac (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng, Người được miễn cấm IP

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 04:41, ngày 10 tháng 9 năm 2019 Bongdentoiac Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra và người được miễn cấm IP đến người tự đánh dấu tuần tra, người được miễn cấm IP và thành viên được xác nhận mở rộng
  • 03:57, ngày 15 tháng 2 năm 2016 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Bongdentoiac từ người được miễn cấm IP đến người được miễn cấm IP và người tự đánh dấu tuần tra (Thành viên đáng tin cậy)
  • 14:59, ngày 24 tháng 3 năm 2014 Thái Nhi Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Bongdentoiac từ (không có) đến người được miễn cấm IP