Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Cnbhkine (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 13:25, ngày 11 tháng 4 năm 2013 Cheers! Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Cnbhkine từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra (thành viên tạo nhiều bài chất lượng)