Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Cpu1502 (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 06:34, ngày 15 tháng 3 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Cpu1502 từ thành viên được xác nhận mở rộng đến thành viên được xác nhận mở rộng và người tự đánh dấu tuần tra (thành viên dịch/tạo hàng loạt bài viết)
  • 16:48, ngày 15 tháng 2 năm 2019 Cpu1502 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng