Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Diepphi (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng, Người lùi sửa

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 14:31, ngày 12 tháng 2 năm 2019 Diepphi Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, người lùi sửa và thành viên được xác nhận mở rộng
  • 06:52, ngày 5 tháng 5 năm 2016 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Diepphi từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và người lùi sửa (Thành viên tham gia chống phá hoại)
  • 13:30, ngày 18 tháng 1 năm 2015 TuanUt Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Diepphi từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra (Tạo/sửa nhiều bài ok)